Všeobecné podmínky tábory

Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na příměstský tábor

Přihláškou se zákonný zástupce dítěte zavazuje k povinnostem, které pro něj plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského tábora a objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na příměstském táboře
Objednavatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce)
Provozovatel – SPORTJOY, z. s. (dále jen provozovatel)

 

Od smlouvy (přihlášky) je možné bezdůvodně odstoupit od chvíle objednávky do 14. dne před začátkem akce, na kterou je účastník přihlášen. Zrušení musí být provedeno písemně na adresu info@sportjoy.cz. V případě odstoupení od smlouvy mimo tuto vyhrazenou lhůtu budou uplatněny storno poplatky dle platebních podmínek. 

 

V případě nároku na vrácení financí za uhrazenou přihlášku budou finance vráceny na účet objednavatele do 31 kalendářních dnů. 

 

Účastníkem příměstského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na příměstský tábor a jehož poplatek za účast byl uhrazen v souladu s pokyny provozovatele. Odesláním přihlášky se osoba stává členem spolku. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem, kdy zákonný zástupce přihlásí účastníka na příměstský tábor a uhradí úplatu dle pokynů provozovatele.

 

Účastník příměstského tábora je povinen dodržovat táborový řád, režim dne a pokyny instruktorů tábora - především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky příměstského tábora. V případě nezvládnutých
kázeňských problémů s účastníkem si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný storno poplatek. Účastník příměstského tábora je povinen šetřit majetek v místě pobytu.

 

Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem, a to zejména s následujícími body:

  • Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích instruktorů objekt či prostory. Při veškerých pohybových aktivitách je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určitá místa.
  • Děti musí respektovat pokyny vedoucích.
  • V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit vedoucímu. Je zakázáno užívat léků bez souhlasu vedoucího (i vlastní léky - nutno oznámit vedoucímu).
  • Děti by měly dodržovat zásady slušného chování. Je přísně zakázáno užívání vulgarismů.
  • V případě jakéhokoliv náznaku násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí).

 

Není dovoleno, aby s sebou účastník příměstského tábora měl drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akcí SPORTJOY, z. s., není odpovědný za případné ztráty.

 

Podmínkou přijetí zájemce je závazná přihláška na webu www.sportjoy.cz a zaplacení příměstského tábora do data uvedeného v informačním e-mailu.

 

Před nástupem dítěte na příměstský tábor je nutné odevzdat vedoucímu potvrzení o bezinfekčnosti a informovat vedoucího tábora o veškerých zdravotních problémech, které mohou jakkoliv bránit dítěti ve vykonávání pohybové aktivity, popřípadě seznámit vedoucí s veškerými zdravotními omezeními.

 

Na místo konání musí být dítě přivedeno zákonným zástupcem, popř. jiným doprovodem minimálně první den začátku daného turnusu. V následujících dnech dítě může docházet na kemp/odcházet z něj samo na základě doložení dokumentu, ve kterém bude uvedeno, že dítě může na tábor přicházet/odcházet bez doprovodu. Do doby převzetí dítěte instruktorem za něj SPORTJOY, z. s., nepřebírá zodpovědnost.

 

Každý den při zahájení a ukončení příměstského tábora je rodič (případsně dítě, pokud přichází či odchází samo) povinen nahlásit příchod/odchod dítěte vedoucím.

 

Zákonný zástupce registrací dítěte a zaplacením úhrady tábora a přijetím všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích v případě porušení těchto podmínek.

 

Odesláním přihlášky se stáváte členy spolku dle platných stanov.

 

Případné spory mezi poskytovatelem služeb a objednavatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě zákazník může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, nebo lze spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určeném portálu.

Obchodní podmínky platí pouze pro SPORTJOY, z.s.

Organizátor příměstských sportovních táborů a kempů SPORTJOY, z.s.

 

jednatelka Adéla Jaucová

SPORTJOY, z.s. - Kloboučnická 1735/26, Nusle, 140 00 Praha 4

www.sportjoy.cz

IČO: 22771689

+420 777 851 655