Ochrana osobních údajů a GDPR

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Provozovatel příměstských táborů, kroužků a jiných volnočasových aktivit (SPORTJOY, z. s., IČ: 22771689, se sídlem Kloboučnická 1735/26, Nusle, 140 00 Praha 4) jako realizátor příměstských táborů a dalších volnočasových aktivit pro děti a mládež pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Přihlášením dítěte na příměstský tábor, kroužek či jinou volnočasovou aktivitu prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu zveřejněného na webu https://www.sportjoy.cz/cz/, jakož i odesláním přihlášky na příměstský tábor, kroužek či jinou volnočasovou aktivitu, zákonný zástupce dítěte uděluje provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených při registraci dítěte na příměstský tábor, kroužek či jinou volnočasovou aktivitu, dále osobních údajů uvedených v písemné přihlášce na příměstský tábor, kroužek či jinou volnočasovou aktivitu a osobních údajů uvedených na povinných dokumentech (tj. jméno a příjmení, datum narození a bydliště dítěte, jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt rodičů, osobní údaje  o zdravotním stavu dítěte).

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání informací o příměstských táborech, kroužcích či jiných volnočasových aktivitách, nezbytná administrativní příprava a organizační zajištění účasti dítěte, zajištění nezbytných služeb poskytovaných provozovatelem. V případě nutnosti mohou osobní údaje po provozovateli dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotnické zařízení apod.), kterým je povinen je poskytnout.

Pokud jste naším členem (dále též subjekt údajů), svěřujete nám své osobní údaje. My jako poskytovatel služeb (dále též správce údajů) zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v této souvislosti.

Správce údajů

Bc. Adéla Jaucová, předsedkyně spolku,  je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, který stanovil účel a prostředky zpracování. V roli správce údajů zpracovává osobní údaje subjektu v rámci všech svých hlavních činností při poskytování služeb, vedení účetnictví, mezd, daňového poradenství. Pro zajištění provozu  zpracovává osobní údaje dodavatelů v rámci smluvních vztahů a vedení účetnictví a dále osobní údaje členů spolku či zaměstnanců související s jejich pracovním poměrem.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail info@sportjoy.cz.

Prohlašujeme, že

Proč údaje potřebujeme

Vaše osobní údaje zpracováváme:

pro vnitřní potřebu spolku:

pro marketingové a informační účely:

Jaké údaje zpracováváme

V souvislosti s dodávkou našich služeb:

Jak s údaji pracujeme

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanismy zahrnující technická, organizační a personální opatření. V návaznosti na účel zpracování jsou osobní údaje subjektů vedeny v informačním systému resp. v evidencích dodavatelů a odběratelů, v účetních a osobních spisech.

Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu vedení agendy mezd, účetnictví či daňovém poradenství jsou zpracovány v kanceláři Kloboučnická 1735/26, Nusle, 140 00 Praha 4.

SPORTJOY, z. s., může zpracovávané osobní údaje subjektu údajů předat třetí osobě na základě zákonného titulu (zejména pro splnění úkolu vyplývajícího z právního předpisu).

Jak dlouho údaje uchováváme

SPORTJOY, z. s. uchovává dokumenty obsahující osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, z pracovního poměru a dále po dobu, po kterou je povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Tyto doby jsou upřesněny interní normou. Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující vaše osobní údaje na všech nosičích nevratně zničeny. Jakékoli osobní údaje, které máme k dispozici pouze na základě vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budou uchovávány až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že vámi poskytnutý souhlas odvoláváte.

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv:

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@sportjoy.cz.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@sportjoy.cz.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že zaměstnanci SPORTJOY, z. s., či spolupracovníci (např. dodavatel IT zázemí), kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a  bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.