Loading color scheme

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na příměstský tábor

1. Přihláškou se zákonný zástupce dítěte zavazuje k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského tábora a objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na příměstském táboře

  • Objednavatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce)
  • Provozovatel – SPORTJOY, z.s. a KIDSJOY, z.s. (dále jen provozovatel)

2. Účastníkem příměstského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na příměstský tábor a jehož cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Odesláním přihlášky se stáváte členy spolku. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem registrace a uhrazením úplaty zákonného zástupce na přihlášce na příměstský tábor.

3. Účastník příměstského tábora je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny instruktorů tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky příměstského tábora. V případě nezvládnutých
kázeňských problémů s účastníkem se pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný storno poplatek. Účastník příměstského tábora je povinen šetřit majetek v místě pobytu.

4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem a to zejména s následujícími body:
Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích instruktorů objekt či prostory. Při veškerých pohybových aktivitách je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určitá místa.

  • Děti musí respektovat pokyny vedoucích.
  • V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit vedoucímu. Je zakázáno užívat léků bez souhlasu vedoucího (i vlastní léky - nutno oznámit vedoucímu).
  • Děti by měli užívat zásady slušného chování. Je přísně zakázáno užívání vulgarismů.
  • V případě jakéhokoliv náznaku násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí).

5. Vedení upozorňuje, aby účastník příměstského tábora nenosil s sebou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akcí SPORTJOY, z.s. a KIDSJOY, z.s. není odpovědný za případné ztráty.

6. Podmínkou přijetí zájemce je závazná přihláška na webu www.sportjoy.cz a zaplacení příměstského tábora do daného data.

7. Před nástupem dítěte na příměstský tábor je nutné odevzdat vedoucímu potvrzení o bezinfekčnosti a upozornit vedoucího tábora o veškerých zdravotních problémech, které mohou jakkoliv bránit dítěti vykonávat pohybové aktivity, popřípadě seznámit vedoucí s veškerými zdravotními omezeními.

8. Na místo konání musí být dítě přivedeno zákonným zástupcem, popř. jiným doprovodem minimálně první den začátku daného turnusu. V následujících dnech dítě může docházet/odcházet na sportovní kemp samo na základě doložení dokumentu, ve kterém bude uvedeno, že dítě může na tábor přicházet/odcházet bez doprovodu. Do doby převzetí dítěte instruktorem za něj SPORTJOY, z.s. a KIDSJOY, z.s. nepřebírá zodpovědnost.

9. Každý den při zahájení a ukončení příměstského tábora je rodič povinen dítě nahlásit do seznamu (odškrtnout).

10. Zákonný zástupce svou registrací a zaplacením úhrady tábora a přijetím všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

11. Odesláním přihlášky se stáváte členy spolku dle platných stanov.

Organizátor příměstských sportovních táborů a kempů SPORTJOY, z.s. a KIDSJOY, z.s.

jednatelka Adéla Jaucová

SPORTJOY, z.s. - Akátová 1974, Hostivice 253 01 www.sportjoy.cz
IČO:22771689

KIDSJOY, z.s. - Přívozní 1054/2, Praha 7, 170 00 www.kidsjoy.cz

info@sportjoy.cz
+420 777 851 655